ПРОДУКЦИЯ
Дегазационные установки, Водоотливные забойные насосы, Экспорт горношахтного оборудования

УСЛУГИ
Услуги автотранспорта и специализированной техники

Основные группы товаров и услуг
Дегазационные установки ПДУ-50М
Пневматические водоотливные забойные насосы НПВМ-1
Экспорт горношахтного оборудования
Перепеловодство
Разведение шиншилл и производство кормов для них
Поставки твердосплавных изделий,
вольфрамовой и молибденовой проволоки

Повідомлення про проведення загальних зборів 24.04.2012

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОІСК,А.С.»

(місцезнаходження: 94611, м.Антрацит, Луганська обл., вул. Комунальна,1; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 13391485) (далі по тексту — Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПОІСК,А.С.» (далі по тексту — Збори) які відбудуться «24» квітня 2012 року о 10-00 годині за адресою: Луганська обл., м.Антрацит, вул.Леніна, 44, конференц-зал Антрацитівської районної ради.


Реєстрація учасників Зборів буде проведена «24» квітня 2012р. за місцем проведення Зборів, початок реєстрації в 9-30 год., закінчення реєстрації о 10-00 год.


Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складений на 24-00 год. «18» квітня 2012 р.


Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а уповноваженим представникам акціонерів — документ, що засвідчує особу (паспорт) і довіреність на право участі та голосування на Зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства України. Відсутність таких документів є підставою для відмови акціонерові (його представнику) в реєстрації.


З документами (матеріалами), що стосуються питань порядку денного Зборів (необхідними для прийняття рішень по ним), акціонери Товариства (їх представники) можуть ознайомитися в приміщенні адміністративного корпусу Товариства за адресою: Луганська обл., м.Антрацит, вул.Комунальна,1 (другий поверх, приймальня) в робочі дні тижня (понеділок-п’ятниця) з 13-00 до 16-00 години, а також в день проведення Зборів під час реєстрації його учасників. Документи надаються акціонерові Товариства (його представнику) для ознайомлення, на підставі письмового запиту отриманого не пізніше, ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення Зборів документи надаються учаснику зборів для ознайомлення за місцем його проведення без попереднього письмового запиту. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) — генеральний директор ПрАТ «ПОІСК,А.С.» Левчинський Г.С. Пропозиції акціонерів по доповненню/змінам порядку денного Зборів можуть бути внесені в порядку, передбаченому законом України «Про акціонерні товариства» і Статутом ПрАТ «ПОІСК,А.С.».


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії. Затвердження регламенту Зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.

2. Звіт наглядової ради Товариства за 2011 рік. Затвердження звіту наглядової ради.

3. Звіт виконавчого органу (генерального директора) Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2011 році. Затвердження звіту виконавчого органу (генерального директора).

4. Звіт ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2011 рік. Затвердження балансу і річного звіту Товариства за 2011 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора) про річну звітність та баланс Товариства.

5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 2011 року.

6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2012 році. Про схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством в 2012 році.

7. Про виплату авторської винагороди за використання патенту.

8. Затвердження розміру винагороди генеральному директору Товариства за роботу в 2011р.

9. Затвердження розміру винагороди голові наглядової ради за роботу в 2011р.

10. Затвердження розміру винагороди членам наглядової ради за роботу в 2011р.

11. Про виплату нарахованих за 2007 рік дивідендів.

Наглядова рада.

Телефони для довідок: (06431) 3-81-34,3-82-23


ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

2011р.

2010р.

Усього активів

15220

9647

Основні засоби

2910

2766

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

6597

3849

Сумарна дебіторська заборгованість

3272

668

Грошові кошти та їх еквіваленти

41

65

Нерозподілений прибуток

-

-

Власний капітал

5056

7706

Статутний капітал

948

948

Довгострокові зобов’язання

645

321

Поточні зобов’язання

8979

1081

Чистий прибуток (збиток)

(2650)

(956)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

9478

9478

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

118

101