ПРОДУКЦИЯ
Дегазационные установки, Водоотливные забойные насосы, Экспорт горношахтного оборудования

УСЛУГИ
Услуги автотранспорта и специализированной техники

Основные группы товаров и услуг
Дегазационные установки ПДУ-50М
Пневматические водоотливные забойные насосы НПВМ-1
Экспорт горношахтного оборудования
Перепеловодство
Разведение шиншилл и производство кормов для них
Поставки твердосплавных изделий,
вольфрамовой и молибденовой проволоки

Повідомлення про проведення загальних зборів 15.04.2014

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОІСК,А.С.»


(місцезнаходження:94611, м.Антрацит, Луганська обл., вул. Комунальна,1; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 13391485) (далі по тексту - Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПОІСК,А.С.» (далі по тексту - Збори) які відбудуться «15» квітня 2014 року о 10-00 годині за адресою: Луганська обл., м.Антрацит, вул.Леніна, 44, конференц-зал Антрацитівської районної ради. Реєстрація учасників Зборів буде проведена «15» квітня 2014р. за місцем проведення Зборів, початок реєстрації в 9-30 год., закінчення реєстрації о 10-00 год. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складений на 24-00 год. «09» квітня 2014 р.


Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а уповноваженим представникам акціонерів - документ, що засвідчує особу (паспорт) і довіреність на право участі та голосування на Зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства України. Відсутність таких документів є підставою для відмови акціонерові (його представнику) в реєстрації.


З документами (матеріалами), що стосуються питань порядку денного Зборів (необхідними для прийняття рішень по ним), акціонери Товариства (їх представники) можуть ознайомитися в приміщенні адміністративного корпусу Товариства за адресою: Луганська обл., м.Антрацит, вул.Комунальна,1 (другий поверх, приймальня) в робочі дні тижня (понеділок-п'ятниця) з 13-00 до 16-00 години, а також в день проведення Зборів під час реєстрації його учасників. Документи надаються акціонерові Товариства (його представнику) для ознайомлення, на підставі письмового запиту отриманого не пізніше, ніж за п'ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення Зборів документи надаються учаснику зборів для ознайомлення за місцем його проведення без попереднього письмового запиту. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) - генеральний директор ПрАТ «ПОІСК,А.С.» Левчинський Г.С. Пропозиції акціонерів по доповненню/змінам порядку денного Зборів можуть бути внесені в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства» і Статутом ПрАТ «ПОІСК,А.С.». Пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства що обираються, приймаються не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії. Затвердження регламенту Зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.

2. Звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік. Затвердження звіту наглядової ради.

3. Звіт виконавчого органу (генерального директора) Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2013 році. Затвердження звіту виконавчого органу (генерального директора).

4. Звіт ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2013 рік. Затвердження балансу і річного звіту Товариства за 2013 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора) про річну звітність та баланс Товариства.

5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 2013 року.

6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2014 році. Про схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством у 2014 році.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень наглядової ради Товариства.

8. Обрання членів наглядової ради Товариства.

9. Затвердження умов договорів з членами наглядової ради Товариства.

10. Обрання уповноваженої особи для підписання договору з членами наглядової ради Товариства.

11. Переобрання генерального директора Товариства.

12. Про повернення майнового комплексу за адресою м.Антрацит, Луганська область, вул.Коммунальна, 1   у  власність ПрАТ «ПОІСК, А.С.».

13. Про виплату нарахованих за 2007 рік дивідендів.

 

Телефони для довідок: (06431) 3-81-34, 3-82-23 Наглядова рада.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

2013р.

2012р.

Усього активів

10078

10240

Основні засоби

2268

2068

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

3335

3056

Сумарна дебіторська заборгованість

1875

2513

Грошові кошти та їх еквіваленти

3

38

Нерозподілений прибуток

-

-

Власний капітал

2287

4360

Статутний капітал

948

948

Довгострокові зобов'язання

164

659

Поточні зобов'язання

6435

4688

Чистий прибуток (збиток)

(2487)

(650)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

9478

9478

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

66

101