ПРОДУКЦИЯ
Дегазационные установки, Водоотливные забойные насосы, Экспорт горношахтного оборудования

УСЛУГИ
Услуги автотранспорта и специализированной техники

Основные группы товаров и услуг
Дегазационные установки ПДУ-50М
Пневматические водоотливные забойные насосы НПВМ-1
Экспорт горношахтного оборудования
Перепеловодство
Разведение шиншилл и производство кормов для них
Поставки твердосплавных изделий,
вольфрамовой и молибденовой проволоки

Особлива інформація 15.04.2014

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "ПОІСК, А.С."

2. Код за ЄДРПОУ: 13391485

3. Місцезнаходження: 94611 м.Антрацит, вул.Комунальна, буд.1

4. Міжміський код, телефон та факс: 06431 38223, 36359

5. Електронна поштова адреса: poisk@an.lg.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

15.04.2014 року припинено повноваження за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 15.04.2014р.) в зв'язку з закiнченням терміну дiї повноважень:

1. Голова наглядової ради – Шахназаров Георгій Нодарович. Розмір частки в статутному капіталі емітента – 21,5235%. На посаді перебував з 21.04.2011 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано.

2. Член наглядової ради – Левчинський Леонід Григорійович. Розмір частки в статутному капіталі емітента – 1,0551%. На посадi перебував з 21.04.2011 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано.

3. Член наглядової ради – Дорофєєв Ігор Вікторович. Розмір частки в статутному капіталі емітента – 0,6331%. На посадi перебував з 21.04.2011 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано.

4. Генеральний директор – Левчинський Григорій Семенович. Розмір частки в статутному капіталі емітента – 29,943%. На посадi перебував з 21.04.2011 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано.

15.04.2014 року обрано за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 15.04.2014р.)

а) в зв'язку з закiнченням термiну дії повноважень попереднього складу наглядової ради:

1. Голова наглядової ради – Шахназаров Георгій Нодарович. Розмір частки в статутному капіталі емітента – 21,5235%. Строк призначення - три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано. Попереднi посади: заступник генерального директора, голова наглядової ради.

2. Член наглядової ради – Левчинський Леонід Григорійович. Розмір частки в статутному капіталі емітента – 1,0551%. Строк призначення - три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано. Попереднi посади: начальник відділу перспективного розвитку, начальник технічного відділу, заступник генерального директора, член наглядової ради.

3. Член наглядової ради – Дорофєєв Ігор Вікторович. Розмір частки в статутному капіталі емітента – 0,6331%. Строк призначення - три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано. Попереднi посади: начальник комерційного відділу, майстер гірничий, помічник начальника дільниці, заступник начальника дільниці, член наглядової ради.

б) в зв'язку з закiнченням термiну дії повноважень попереднього генерального директора:

Генеральний директор – Левчинський Григорій Семенович. Розмір частки в статутному капіталі емітента – 29,943%. Строк призначення - три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано. Попереднi посади: генеральний директор.

 

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор Левчинський Григорій Семенович 16.04.2014

 

Повідомлення оприлюднене у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 16.04.2014р. (http://stockmarket.gov.ua), та опубліковано в офіційному друкованому виданні «Бюлетень. Цінні папери України» №72 від 17.04.2014 р.